Daivobet Prescribing Information

Förkortad produktresumé / Plikttext

Daivobet® Gel (kalcipotriol + betametasondipropionat)

Daivobet® Gel (kalcipotriol 50 μg/g och betametasondipropionat 0,5 mg/g), gel.

Medel mot psoriasis, ATC-kod: D05AX52. Rx (F) – Observera att förpackningarna ingår i förmånssystemet endast för behandling av psoriasis i hårbotten.

Indikationer: Lokal behandling av psoriasis i hårbotten hos vuxna. Lokal behandling av mild till måttlig plackpsoriasis vulgaris hos vuxna på andra områden än hårbotten.

Active ingredients:50 µg/g calcipotriol (as monohydrate) and 0.5 mg/g betamethasone (as dipropionate).

Dosering och administreringssätt: Daivobet® Gel appliceras på angripna hudområden en gång dagligen. Rekommenderad behandlingstid är 4 veckor för psoriasis i hårbotten och 8 veckor för övriga hudområden. Den maximala, dagliga dosen av läkemedel innehållande kalcipotriol bör ej överstiga 15 g. Det hudområde som behandlas med en produkt innehållande kalcipotriol bör ej överskrida 30% av kroppsytan. Flaskan omskakas före användning. Applikatorn behöver inte skakas och en pumpning motsvarar 0,05 g gel.

Pediatriska patienter: En studie med 109 ungdomar i åldern 12-17 år med psoriasis i hårbotten efter 8 veckors behandling med Daivobet® gel, visade inga nya händelser eller biverkningar. Pga storleken på studien kan emellertid inga säkra slutsatser dras för säkerhetsprofilen för Daivobet® gel hos ungdomar jämfört med vuxna.

Kontraindikationer: Överkänslighet mot de aktiva substanserna eller mot något hjälpämne. Patienter med störningar i kalciummetabolismen. Vid virusinfektioner, svamp- eller bakteriella infektioner i huden, infektioner förorsakade av parasiter, hudmanifestationer i samband med tuberkulos, perioral dermatit, hudatrofi, atrofisk striae, kapillärskörhet, iktyos, acne vulgaris, acne rosacea, rosacea, hudsår/-skador, erytrodermisk-, exfoliativ- och pustulös psoriasis.

Varningar och försiktighet: Daivobet® Gel innehåller en potent grupp-III-steroid och samtidig behandling med andra steroider ska undvikas. Hämning av binjurebarkfunktionen eller inverkan på den metaboliska kontrollen av diabetes mellitus, kan även inträffa beroende på systemisk absorption. Applikation under täckande förband ska undvikas. Synrubbning kan rapporteras. Vid dimsyn eller synrubbning bör man överväga remiss till oftalmolog för utredning. Applicering på stora ytor skadad hud, på slemhinnor eller i hudveck ska undvikas. Hyperkalcemi kan uppkomma om den maximala veckodosen överskrids. Behandling av mer än 30% av kroppsytan ska undvikas. Undvik kontakt med ansikte, mun, ögon och underlivet. Sekundärinfekterade lesioner bör behandlas med antimikrobiell terapi och kortikosteroidbehandlingen bör avbrytas vid försämrat läge. Vid avslutande av psoriasisbehandling med lokala kortikosteroider kan det föreligga risk för generaliserad pustulös psoriasis eller rebound-effekt. Vid långtidsbehandling finns ökad risk för lokala och systemiska biverkningar av kortikosteroid. Läkare rekommenderas att råda patienten att under behandling begränsa eller undvika överdriven exponering för naturligt eller konstgjort solljus. Daivobet® Gel innehåller butylhydroxitoluen. Förpackningar: Flaskor 15, 30, 80 samt 2x60g.
Rabattering: Observera att förpackningarna ingår i förmånssystemet endast för behandling av psoriasis i hårbotten!

Detaljerad information om detta läkemedel finns på: www.lakemedelsverket.se och www.fass.se resp. priser www.tlv.se

Datum för översyn av produktresumén: 2018-11-23.

LEO Pharma, tel: 040-35 22 00, www.leo-pharma.se. MCS-08493

Return to the Daivobet® treatment page

® Registered trademark

MAT-25021 May 2019

Keep in touch with LEO Pharma

New products, new evidence, educational programs, events. Be the first to know about updates from LEO Pharma. Sign up
Holler Box