Enstilar Prescribing Information

Förkortad produktresumé för Enstilar®   RxF

Enstilar® (kalcipotriol 50 μg/g och betametasondipropionat 0,5 mg/g), kutant skum. Medel mot psoriasis, ATC-kod: D05AX52.

Indikation: Lokal behandling av psoriasis vulgaris hos vuxna.
Dosering:
Behandling av psoriasisutbrott
Enstilar®
skum bör appliceras på det drabbade området en gång per dag. Den rekommenderade behandlingstiden är 4 veckor. Om det är nödvändigt att fortsätta eller starta om behandlingen efter denna period, bör behandlingen fortsätta efter läkares bedömning.
Underhållsbehandling över längre tid
Patienter som använt Enstilar® en gång per dag och svarat på 4 veckors behandling, är lämpliga för underhållsbehandling. Enstilar® bör appliceras två gånger per vecka på områden som tidigare drabbats av psoriasis vulgaris. Mellan varje applikationstillfälle bör det gå 2-3 dagar utan Enstilar-behandling.
Om tecken på återfall uppträder, bör behandling av psoriasisutbrottet påbörjas på nytt enligt doseringen ovan.
Maximal daglig dos av Enstilar® bör inte överskrida 15 g. Den totala kroppsytan som behandlas bör inte överskrida 30%.
Kontraindikationer: Överkänslighet mot de aktiva substanserna eller mot något hjälpämne.
Enstilar® är kontraindicerat vid erytrodermisk och pustulös psoriasis samt för patienter med kända störningar i kalciummetabolismen. Vid viruslesioner i huden (t.ex. herpes eller varicella), svamp- eller bakterieinfektioner i huden, infektioner orsakade av parasiter, hudmanifestationer i samband med tuberkulos, perioral dermatit, hudatrofi, atrofisk striae, kapillärskörhet, iktyos, acne vulgaris, acne rosacea, rosacea, sår och skador.

Varningar och försiktighet: Hämning av binjurebarkfunktionen eller försämrad glykemisk kontroll av diabetes mellitus kan även inträffa vid topikal kortikosteroidbehandling beroende på systemisk absorption. Användning under täckande förband ska undvikas. Synrubbning kan rapporteras. Vid dimsyn eller synrubbning bör man överväga remiss till oftalmolog för utredning. Applicering på stora ytor skadad hud, på slemhinnor eller i hudveck bör undvikas. Hyperkalcemi kan förekomma men risken är minimal om den maximala dagliga dosen av Enstilar® (15 g) inte överskrids. Serumkalcium normaliseras när behandlingen avbryts. Enstilar® innehåller en potent grupp III steroid och samtidig behandling med andra steroider på samma behandlingsområde måste därför undvikas. Undvik kontakt med huden i ansiktet och underlivet. Patienter ska instrueras i korrekt användning av läkemedlet för att undvika applicering i, eller oavsiktlig överföring till, ansikte, mun och ögon. Händerna måste tvättas efter varje applicering för att undvika oavsiktlig överföring till dessa områden. Sekundärinfekterade lesioner bör behandlas med antimikrobiell terapi. Om infektionen förvärras, bör kortikosteroidbehandlingen avbrytas. Vid avslutande av psoriasisbehandling med topikala kortikosteroider kan det föreligga risk för rebound-effekt. Vid långtidsbehandling med kortikosteroid finns ökad risk för lokala och systemiska biverkningar.
Graviditet: Data saknas, varför Enstilar® ska användas under graviditet endast när den förväntade fördelen uppväger den tänkbara risken.
Förpackningar: 60 g och 2×60 g.
FörvaringFörvaras vid högst 30°C. Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare: kan explodera vid upphettning. Skyddas från solljus. Utsätt ej för temperaturer över 50°C. Får ej punkteras eller brännas, även efter användning. Spraya inte mot en öppen låga eller annan antändningskälla. Håll borta från gnistor, öppen eld och andra antändningskällor. Ingen rökning.

För fullständig produktinformation, handhavande och priser se www.fass.se.

Datum för översyn av produktresumén: 2021-03-01. REF-14063 2021-03-09

LEO Pharma, tel: 040-35 22 00, www.leo-pharma.se

Return to the Enstilar® treatment overview page

® Registered trademark

MAT-25029 Jun 2021

Keep in touch with LEO Pharma

New products, new evidence, educational programs, events. Be the first to know about updates from LEO Pharma. Sign up
Holler Box